Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Juristjouren Lunds Integritetspolicy

Juristjouren Lund (nedan ”vi”) värnar om individens personliga integritet och vill med denna policy informera om hur vi samlar in, använder, sparar och skyddar dina personuppgifter. Begreppet “personuppgifter” används här för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi uppmanar dig att läsa igenom denna Integritetspolicy innan du lämnar ut personuppgifter till Juristjouren Lund.  

Kategorier av personuppgifter 

Juristjouren Lund behandlar olika kategorier av personuppgifter i ett antal olika sammanhang. Nedan kommer att redogöras för vilka personuppgifter vi kan komma att behandla. 

Medlemskap och rekrytering 

Då du ansöker om medlemskap eller blir medlem i Juristjouren Lund behandlas dina personuppgifter av oss. Personuppgifterna lämnas av den registrerade själv. De personuppgifter som behandlas är namn samt kontaktuppgifter. För de medlemmar som är med i en stadsgrupp samlas även personnummer in av stadsgruppledaren om denne startar en studiecirkel hos Folkuniversitetet.  

Kontaktpersoner på medborgarkontor och bibliotek inom ramen för ambulerandeverksamheten 

Juristjouren Lund har ett samarbete med ett antal medborgarkontor och bibliotek inom ramen för den ambulerande verksamheten. I samband med detta behandlar vi i förekommande fall kontaktpersoners personuppgifter. Uppgifterna lämnas av den registrerade själv. De personuppgifter som behandlas av oss är namn, kontaktuppgifter samt information om arbetsplats.  

Besökare på tidsbokade besök  

Juristjouren Lund tar emot besökare som önskar att få juridisk information på ett antal olika vis. Då en person bokar in ett tidsbokat besök kan vi komma att behandla namn, kontaktuppgifter samt kortfattad information om vad besöket rör. Personuppgifterna lämnas antingen av den registrerade själv eller av det medborgarkontor som får in önskemålet från den registrerade om att boka tid. För närvarande har vi endast denna typ av samarbete med medborgarcentret Kristallen i Lund.  

Juristjouren Lund behandlar som huvudregel inte personuppgifter då vi får besök under våra drop in-tider i vår lokal eller då besökare bokar en tid inom ramen för vår ambulerandeverksamhet. En del av de personuppgifter som lämnas till Helsingborgs stadsbibliotek, Dalby bibliotek, Genarps bibliotek, Södra Sandbys bibliotek och Veberöds bibliotek kan dock komma att behandlas av Juristjouren Lund. Personuppgifterna avser i förekommande fall namn, kontaktuppgifter samt kortfattad information om vad besöket rör. Uppgifterna lämnas då till Juristjouren Lund av biblioteket i fråga. 

Juristjouren Lunds vänner 

Juristjouren Lund behandlar de personers personuppgifter som har valt att gå med i Juristjouren Lunds vänner. De personuppgifter som behandlas är namn och mejladress. Personuppgifterna har lämnats av den registrerade själv. 

Användandet av personuppgifter 

Juristjouren Lund behandlar endast sådana personuppgifter som vi har en laglig grund för och ett specifikt ändamål med.  

Ändamålet med samtlig behandling av personuppgifter är att kunna fullgöra förpliktelser inom Juristjouren Lunds verksamhet. Detta gäller gentemot medlemmar, kontaktpersoner inom ambulerandeverksamheten, besökare samt de som gått med i Juristjouren Lunds vänner.  

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter rörande medlemskap samt kontaktpersonerna inom ramen för den ambulerande verksamheten är fullgörande av avtal med dessa såväl som ett berättigat intresse. Om du söker om medlemskap i Juristjouren Lund i samband med vår rekrytering behandlas dina personuppgifter i syfte att hitta nya medlemmar, vilket Juristjouren Lund har ett berättigat intresse av. De personuppgifter som samlas in i samband med att stadsgruppledare startar en studiecirkel hos Folkuniversitetet används i syfte att kunna söka bidrag för Juristjourens verksamhet, något Juristjouren har ett berättigat intresse av.  

De personuppgifter som samlas in från besökare inför tidsbokade besök samt vissa ambulerandebesök behandlas för att kunna kontakta besökaren vid eventuella förhinder och för att kunna läsa på om ämnet i förväg och på så vis erbjuda en högre kvalitet på våra tjänster. Den lagliga grunden för denna behandling är Juristjouren Lunds berättigade intresse.  

De personuppgifter som behandlas inom ramen för Juristjouren Lunds vänner har Juristjouren Lund laglig grund för att behandla då den registrerade lämnat sitt samtycke till denna typ av användning.  

Mottagare av personuppgifter 

De flesta personuppgifter som behandlas inom Juristjouren Lunds verksamhet har endast Juristjouren Lunds styrelse tillgång till. Lösenorden till dessa dokument byts ut efter varje avslutad termin (halvårsvis) samt vid behov, som exempelvis vid ett misstänkt intrång eller då en styrelsemedlem hoppar av.  

Namn samt närvaro på de medlemmar som är med i ambulerandegruppen kan ses av Juristjouren Lunds samtliga medlemmar då dessa har tillgång till medlemssidan där dessa uppgifter förekommer. De personuppgifter som samlas in i samband med att stadsgruppledare startar en studiecirkel hos Folkuniversitet delas med Folkuniversitet.  

Namn, mejladress, telefonnummer samt kortfattad information om vad besöket kommer att handla om mottas av vår samarbetspartner medborgarcentret Kristallen i Lund då vi gemensamt administrerar denna typ av uppgifter inför tidsbokade besök där.  

Lagringsperiod

Beroende på typ av behandling och syftet med denna lagras dina personuppgifter hos oss under olika lång tid. 

De personuppgifter som samlas in i samband med rekrytering kommer tas bort i omedelbar anslutning till avslutad rekrytering om personen inte blir antagen som medlem. De personuppgifter som avser namn samt närvaro som behandlas med anledning av medlemskap i Juristjouren Lund tas bort senast två år efter att medlemskapet avslutats. Personuppgifter som avser kontaktuppgifter till personen tas bort i omedelbar anslutning till avslutat medlemskap. De personuppgifter som samlas in i samband med att stadsgruppledare startar en studiecirkel tas bort hos Juristjouren då cirkeln har bildats och godkänts av Folkuniversitet. Därefter lagrar Folkuniversitet personuppgifterna i enlighet med deras verksamhet.  

De personuppgifter som samlas in i samband med att personer bokar besök hos oss respektive något av de bibliotek samt medborgarkontor vi samarbetar med inom ramen för ambulerandeverksamheten tas bort efter varje avslutad termin (halvårsvis). Då någon slutar som kontaktperson för något av de bibliotek eller medborgarkontor vi har samarbete med tas dennes personuppgifter bort i omedelbar anslutning till detta. Detsamma gäller för de som väljer att träda ut ur Juristjouren Lunds vänner.  

Dina rättigheter som behandlad 

Om Juristjouren Lund behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter gentemot oss. Du kan alltid begära att få tillgång till dina personuppgifter och på så vis få reda på vilka personuppgifter vi behandlar. Du har vidare rätt att kräva att dina personuppgifter raderas, rättas eller att behandlingen begränsas.  

En begäran om att få tillgång till personuppgifterna alternativt att radering, rättelse eller begränsning av dina personuppgifter ska ske ska riktas till den personuppgiftsansvarige, i ovan angivna fall Juristjouren Lund. Om dina personuppgifter behandlas av ett bibliotek eller medborgarkontor som Juristjouren Lund har ett samarbete med utan att vi tar del av dina personuppgifter eller om de behandlas av Folkuniversitetet ska din begäran istället riktas mot den personuppgiftansvarige för denna behandling, det vill säga biblioteket eller medborgarkontoret ifråga, alternativt Folkuniversitetet. Om en sådan begäran ändå skulle riktas mot Juristjouren Lund kommer vi att skicka vidare denna begäran till den personuppgiftsansvarige ifråga. 

Är du missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Personuppgiftsansvarig 

Juristjouren Lund är personuppgiftsansvarig för den behandling som angetts ovan. Juristjouren Lund kan kontaktas via info@juristjourenlund.se.

Uppdaterad 2021-01-17