Hoppa till innehåll

Stadga

Juristjourens stadga

1 § Föreningen är en ideell förening. Föreningens firma är Juristjouren.

2 § Föreningen har till ändamål att kostnadsfritt bedriva juridisk informationsverksamhet.

3 § Föreningens verksamhet bedrivs enligt riktlinjer givna i den allmänna målsättningen.

3a § Föreningens värdegrund är allas lika värde. Föreningen eller föreningens medlemmar ska inte göra skillnad på någon baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Styrelsen kan avsluta alla samarbeten som föreningen har med någon organisation, förening, företag, myndighet eller liknande om inte dessa respekterar föreningens målsättning och värdegrund. Ett besök eller samtal kan avbrytas av gruppledare i stadsgrupp eller av majoriteten i en ambulerandegrupp på samma grunder.

4 § Årsmöte skall hållas en gång per år före den första mars. På årsmöte skall följande frågor behandlas: verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av styrelse och revisorer samt fastställande av medlemsavgift.

5 § Om styrelse finner skäl att hålla extra årsmöte före nästa årsmöte, skall den kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte sker enligt 7§. På begäran av minst en femtedel av föreningens medlemmar skall extra årsmöte hållas. Kallelse sker enligt 7§.

6 § Stadgeändring och förändring i målsättningen sker genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte.

7 § Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen till årsmöte sker genom styrelsens försorg via e-post till föreningens medlemmar senast två veckor före årsmötet. Årsmöte skall även anslås på föreningens hemsida senast två veckor före årsmötet. Justeringar i dagordning för årsmöte får göras senast en vecka före årsmöte.

8 § Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, två ambulerandeansvariga (varav den ena utvecklingsansvarig för ambulerandeverksamheten och den andra förvaltningsansvarig för ambulernadeverksamheten), IT- och informationsansvarig, administrations- och rekryteringsansvarig, PR- och marknadsföringsansvarig och utbildnings- och aktivitetsansvarig. Styrelseledamöterna skall fördela sig så att det finns en i varje verksamhetsgrupp, förutom avseende den ambulerande gruppen som skall innehålla två ledamöter.

9 § Styrelsen har sitt säte i Lund.

10 § Styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant väljes för ett verksamhetsår, dvs. från årsmöte till årsmöte. Styrelseledamot kan utses och avsättas på extra årsmöte.

11 § Vid årsmöte och extra årsmöte har närvarande medlem rösträtt. Vid lika röstetal på styrelsemöte, årsmöte eller extra årsmöte har mötesordföranden utslagsröst.

12 § Föreningen skall ha två revisorer jämte en suppleant.

13 § Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

14 § Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

15 § Vid föreningens upplösning skall eventuella nettotillgångar delas lika mellan medlemmarna.

16 § Inskrivning av nya medlemmar sker efter hand.

17 § Medlem skall till föreningen erlägga den årsavgift som årsmötet beslutar. Erlagd medlemsavgift kan endast vid uteslutning återkrävas.

18 § Medlem får å föreningens vägnar endast uttala sig i frågor som faller under den allmänna målsättningen.

19 § Varje medlem förpliktigar sig att inte yppa något för utomstående om klients ekonomiska eller personliga förhållande. Styrelsen kan besluta om undantag från tystnadsplikten för medlem om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara om klienten erkänner allvarligt brott eller om det finns misstanke om allvarligt brott.

20 § Tystnadsplikten gäller även sedan medlem slutat i föreningen.

21 § Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller målsättning kan om brottet är av väsentlig betydelse efter beslut av styrelsen, uteslutas. För det fall en medlem utesluts kan beslutet överklagas på årsmöte eller extra årsmöte. Den uteslutne kan med anledning av uteslutningen begära att ett extra årsmöte hålls inom 4 veckor från uteslutningen. För det fall att ordinarie årsmöte planerats inom 6 veckor skall överklagandet istället prövas på ordinarie årsmöte. Vid begäran om extra årsmöte med anledning av uteslutning skall styrelsen kalla till extra årsmöte enligt 7 § i dessa stadgar.

22 § Medlem som inte betalt medlemsavgift eller har en närvaro som understiger femtio procent (av sina jourtillfällen) under en termin, kan under nästföljande termin uteslutas ur föreningens verksamhet. För det fall en medlem utesluts kan beslutet överklagas på årsmöte eller extra årsmöte. Den uteslutne kan med anledning av uteslutningen begära att ett extra årsmöte hålls inom 4 veckor från uteslutningen. För det fall att ordinarie årsmöte planerats inom 6 veckor skall överklagandet istället prövas på ordinarie årsmöte. Vid begäran om extra årsmöte med anledning av uteslutning skall styrelsen kalla till extra årsmöte enligt 7 § i dessa stadgar.

23 § Intyg på medlemskap utfärdas av styrelsen på begäran av medlem. För att intyg ska utfärdas krävs att medlemmens närvaro för den aktuella terminen uppfyller det av styrelsen meddelade närvaropoängskravet för terminen. Styrelsen ska meddela medlemmarna detta via mail i början av varje termin.